Hợp đồng thuê hội trường là một trong những thủ tục giấy tờ không thể thiếu khi bạn cần thuê địa điểm tổ chức sự kiện hay đào tạo. Bộ thủ tục sẽ bao gồm : Hợp đồng thuê hội trường + Thanh lý hợp đồng (nếu cần). Vậy các soạn hợp đồng thuê hội trường như nào để hợp lý cho cả bên thuê và cho thuê? Dưới đây Vplace xin hướng dẫn bạn soạn mẫu hợp đồng thuê hội trường mới nhất 2022 nhé.

Hợp đồng thuê hội trường là gì?

Hợp đồng thuê hội trường là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó, bên cho thuê giao hội trường cho bên thuê sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê hội trường phải trả tiền thuê. (Điều 472 Bộ luật dân sự năm 2015)

Mẫu hợp đồng thuê hội trường để làm gì?

Mẫu hợp đồng thuê hội trường để dễ dàng thuận tiện trong việc hoàn thiện thủ tục pháp lý trong việc cho thuê tài sản của bên cho thuê hội trường cũng như bên đi thuê.Ngoài mẫu hợp đồng thuê hội trường còn có mẫu thanh lý hợp đồng thuê hội trường kèm theo cùng bộ thủ tục pháp lý khi có phát sinh ngoài chi phí trong hợp đồng.

Mẫu hợp đồng thuê hội trường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***…..

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005;

Căn cứ vào khả năng cung ứng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày  tháng  năm, tại văn phòng Công ty…………………………, chúng tôi gồm:

BÊN A: 

Địa chỉ giao dịch

Số điện thoại

Mã số thuế

Địa chỉ ĐKKD

Đại diện

Chức vụ 

BÊN B: 

Địa chỉ giao dịch

Số điện thoại

Mã số thuế

Địa chỉ ĐKKD

Đại diện

Chức vụ 

Hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung hợp đồng 

Bên B đặt thuê hội trường và sử dụng dịch vụ của Bên A nhằm thực hiện chương trình của bên B, cụ thể:

Nội dung chương trình: 

Thời gian:  

Địa điểm:

Dịch vụ thuê gồm:

Dịch vụ thuê ĐVT Số lượng  Đơn giá Thành tiền
Hội trường  Buổi
Tiệc trà  Suất
Bạt sân khấu M2
Tổng cộng

Giá chưa bao gồm VAT

Điều 2: Chất lượng phòng hội trường và dịch vụ

Bên A đảm bảo cung cấp phòng hội trường theo yêu cầu của Bên B như sau:

Cách bố trí phòng: 

Phòng hội trường đạt tiêu chuẩn bao gồm: 

Màn chiếu, máy chiếu: 

Âm thanh: 

Hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian Bên B sử dụng.

Điều 3:  Điều khoản giá cả và thanh toán:

Tổng giá trị hợp đồng:……………………………. (Bằng chữ:………………../)

Phương thức và tiến độ thanh toán:

Loại tiền thanh toán: Đồng Việt Nam (VNĐ).

Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

+ Bên B thanh toán cho bên A ………………………..ngay sau khi ký hợp đồng.

+ Bên B thanh toán toàn bộ số tiền còn lại của hợp đồng và các chi phí phát sinh thực tế do sử dụng thêm các dịch vụ khác ngoài hợp đồng cho bên A ngay sau khi buổi sử dụng phòng kết thúc.

+ Nếu Bên B thanh toán chậm hơn thời gian quy định và không được sự đồng ý của Bên A sẽ phải chịu lãi suất chậm trả tương ứng với 150% lãi suất cho vay ngắn hạn (thời hạn 03 tháng) do Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam thông báo tại thời điểm thanh toán tính trên phần dư nợ (phần giá trị tiền chậm thanh toán) cho 01 ngày thanh toán trễ.

Điều 4: Quyền hạn và trách nhiệm của các bên

4.1. Đối với Bên A 

 1. Chịu trách nhiệm thực hiện đúng yêu cầu về chất lượng phòng hội trường và dịch vụ theo thỏa thuận trong hợp đồng.
 2. Có trách nhiệm thông báo nội quy phòng hội trường cho bên B trong thời gian sử dụng phòng hội trường của bên A.
 3. Trường hợp chất lượng dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật của buổi sử dụng không đạt yêu cầu theo thỏa thuận, Bên A chịu trách nhiệm bồi hoàn cho Bên B một khoản kinh phí 10% trên giá trị của dịch vụ không đạt yêu cầu. 
 4. Có quyền yêu cầu bên B bồi hoàn các thiệt hại do hư hỏng trang thiết bị trong phòng hội trường do Bên A cung cấp nếu những hư hỏng này do Bên B hoặc học viên của Bên B gây ra trong thời gian Bên B sử dụng.
 5. Có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp bên B không theo đúng các cam kết theo Điều 4.2 của hợp đồng này, trong trường hợp này bên B sẽ phải chịu mức phạt 8% tổng giá trị của đợt đăng ký sử dụng phòng hội trường bị hủy. 
 6. Có quyền hủy hợp đồng với bên B nếu phát hiện bên B có dấu hiệu hoặc cố tình vi phạm các nội dung trong việc thuê phòng để làm các việc ngoài mục đích sử dụng đã đăng ký hoặc thuộc diện cấm hoặc không được phép của các cơ quan nhà nước hoặc có hành vi làm ảnh hưởng đến những khách hàng sử dụng phòng khác của bên A, hoặc không tuân thủ theo những hướng dẫn của bên A trong quá trình sử dụng phòng.
 7. Có quyền yêu cầu bên B thanh toán theo đúng hợp đồng/hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có) đã được ký kết.

4.2. Đối với Bên B:

 1. Được quyền yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ và theo đúng nội dung đã thỏa thuận tại Điều 1, Điều 2 và các bản Phụ lục (nếu có) của Hợp đồng này. 
 2. Bên B có quyền đơn phương tạm ngừng hoặc chấm dứt thực hiện hợp đồng trong trường hợp Bên A không theo đúng các cam kết theo Điều 2 của Hợp đồng này, trong trường hợp này Bên A sẽ hoàn trả lại toàn bộ số tiền Bên B đã thanh toán cho Bên A (sau khi khấu trừ dịch vụ đã sử dụng) trong thời gian 10 ngày kể từ ngày hủy hợp đồng. Đồng thời Bên A sẽ phải chịu mức phạt 8% của tổng giá trị của đợt đăng ký sử dụng phòng hội trường bị hủy.
 3. Chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện đúng lịch sử dụng phòng hội trường mà Bên B cung cấp cho Bên A như đã nêu trong Điều 1 Hợp đồng.
 4. Có trách nhiệm thực hiện đúng theo “Nội quy sử dụng phòng”. Nếu vi phạm bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi hoàn mọi thiệt hại do hư hỏng trang thiết bị trong phòng do Bên A cung cấp (theo danh sách các trang thiết bị bàn giao).
 5. Chịu trách nhiệm chi trả chi phí khi sử dụng các dịch vụ ngoài thỏa thuận trong hợp đồng theo “Bảng báo giá các dịch vụ” đính kèm. 
 6. Bên B chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính pháp lý của chương trình bên B tổ chức tại địa điểm thuê của Bên A.Việc bên B có sử dụng dịch vụ thuê phòng của bên A không đồng nghĩa với việc bên A trở thành nhà tổ chức, đồng tổ chức hay nhà tài trợ của bất kỳ chương trình nào của bên B.

Bên B không được sử dụng địa điểm thuê để thực hiện các hoạt động sau:

Dùng địa điểm bên A để làm địa chỉ liên lạc trên tờ rơi/áp phích/quảng cáo. Nếu các chương trình có sử dụng tờ rơi/áp phích/quảng cáo tại địa điểm bên A thì bên B phải thông báo trước nội dung để bên A nắm được. 

Thực hiện các hoạt động, chương trình trái với quy định của pháp luật, các chương trình đào tạo/hội họp thuộc diện cấm của các cơ quan quản lý nhà nước. Nếu bên B vi phạm thì hoàn toàn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Truyền đạo, tuyên truyền và phát tán các nội dung hoặc tài liệu chống phá Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan, kích động bạo loạn chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, gây chia rẽ và phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam

 1. Bên B tự bảo quản đồ đạc và các thiết bị hướng dẫn chương trình của bên B. Bên A sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố mất mát, thất thoát hay hư hại liên quan đến tài sản riêng của bên B.
 2. Chấp hành các quy định về giữ gìn vệ sinh môi trường và an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy trong thời gian thuê phòng tại địa điểm của Bên A. Bên B chịu trách nhiệm toàn bộ đối với các thiệt hại từ nguyên nhân chủ quan do mình gây ra.
 3. Thực hiện thanh toán cho bên A theo đúng quy định trong hợp đồng.

Điều 5: Các trường hợp hoãn, hủy hợp đồng

 1. Nếu một trong các bên thay đổi về thời gian sử dụng phòng hội trường phải báo trước cho bên còn lại ít nhất 3 (ba) ngày trước ngày sử dụng. Nếu vi phạm sẽ phải bồi thường 30% giá trị buổi sử dụng bị thay đổi.
 2. Trong trường hợp một trong các bên hủy lịch sử dụng phòng phải thông báo cho bên kia trước 5 ngày và được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu báo sau 5 ngày sẽ phải bồi thường các mức như sau:

+ Hủy phòng từ 3 đến 5 ngày trước ngày sử dụng: 30% giá trị buổi sử dụng bị hủy.

+ Hủy phòng trước ngày sử dụng 01 ngày: 40% giá trị buổi sử dụng bị hủy. 

+ Hủy phòng trước giờ sử dụng: 70% giá trị buổi sử dụng bị hủy.

Điều 6: Điều khoản chung

Sau khi kết thúc thời gian sử dụng phòng, hai bên hoàn tất các nghĩa vụ thì hợp đồng mặc nhiên được thanh lý.

Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản trong hợp đồng. Nếu trong quá trình thực hiện có vướng mắc hai bên sẽ cùng nhau giải quyết trên tinh thần hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu không giải quyết được mâu thuẫn thì hai bên sẽ giải quyết sự việc tại Tòa án Kinh tế Hà nội, án phí sẽ do bên thua chịu.

Hợp đồng này được làm thành hai (02) bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B

Tải file mẫu: Hợp đồng thuê hội trường

Bài viết đọc thêm:

 

5/5 - (1 bình chọn)
XEM REVIEW PHÒNG HỘI TRƯỜNG VPLACE

Vplace - Whenever you need

Vplace cung cấp dịch vụ tại 4 địa điểm ở trung tâm thành phố Hà Nội để phục vụ quý khách hàng và cung cấp nhiều loại phòng, diện tích, sức chứa khác nhau, đầy đủ tiện nghi phù hợp cho đa dạng loại hình tổ chức: Hội thảo, đào tạo, họp, offline, CLB, … được trang bị đầy đủ dàn âm thanh, máy chiếu Wifi, khung backdrop, bàn ghế Hòa Phát, bảng viết, giấy A1, bút viết,…

Hotline 1: 035.381.3388 Hotline 2: 0912.527.631 Hotline 3: 0981.808.029

BOOKING PHÒNG NGAY